Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
2 quả núi to nhất là sanh tử – Mp3 Thích Trí Huệ
4.9 (18) votes

Hội đủ nhân duyên lành nhân chuyến hoằng pháp Mỹ Quốc tại chùa Trúc Lâm illinois thầy Thích Trí Huệ chia sẻ Phật Pháp chủ đề 2 quả núi to nhất là sanh tử

Tu quan trọng nhất là cái Tâm, còn quan niệm thì tùy góc nhìn mỗi người khác nhau (kiến giải – từ những góc nhìn khác nhau nên có những nhận định khác nhau)

Khi còn sống có tiền, giữ tiền rồi khi mất đi, tâm luyến tiếc vì không mang được nó ra đi theo cùng. Mà tâm luyến tiếc là một trong những tâm phiền não

Khi còn sống sắc đẹp quan trọng, cả cuộc đời chăm lo sắc đẹp rồi khi mất đi bỏ nó trong hủ cốt rồi đậy lại.

Khi còn sống sự nghiệp quan trọng rồi khi nhắm mắt ra đi người khác cũng lên thế mình.

Do đó, đời sông này tâm an lạc là quan trọng nhất. Đối với tu tập thì tâm giác ngộ còn quan trọng hơn. Rồi sau khi chết đi, niết bàn là cái quan trọng nhất.