5 (3) votes

Chuyên mục: Kinh Phật Mp3

Kinh bốn mươi hai bài thứ 24

kinh căn bản của hai truyền thống phật giáo nam tông và bắc tông Kinh bốn mươi hai bài thứ 24 trong kinh tụng hằng ngày do thầy Thích Nhật …

Kinh bốn điều nương tựa

Phật thuyết Kinh Kinh bốn điều nương tựa Kinh bốn điều nương tựa trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn được thể hiện …

Kinh nền tảng Đức Tin thứ 5

Phật thuyết Kinh nền tảng đức tin Kinh nền tảng Đức Tin thứ 5 trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn được thể …

Kinh người áo trắng

Phật thuyết Kinh người áo trắng Kinh người áo trắng trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Ngày ấy, Cốc Cô Đọc cùng …

Kinh ba cánh cửa giải thoát

Phật thuyết Kinh ba cánh cửa giải thoát Kinh ba cánh cửa giải thoát trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn, giọng đọc …

Kinh bảy loại vợ

Phật thuyết kinh bảy loại vợ chồng Kinh bảy loại vợ trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn Vợ có tâm địa độc …